Thông báo về việc bán thanh lý vật tư thu hồi sau khi phá dỡ, hủy bỏ tài sản tại trường Tiểu học Minh Khai A
Số: 336/TB-THMKA - THÔNG BÁO Về việc bán thanh lý vật tư thu hồi sau khi phá dỡ, hủy bỏ tài sản tại trường Tiểu học Minh Khai A